Attehogsgatan Kalltorp bygginfo
Ättehögsgatan, Kålltorp

Vid Ättehögsgatan och Gyllenstensgatan i Kålltorp pågår byggnation av 65 bostadsrättslägenheter (Egnahemsbolaget) och 12 hyresrättslägenheter (Poseidon). Dessa lägenheter är uppdelade på fyra flerbostadshus, som är angivna i bilden som Hus A, B, C och D. Egnahemsbolaget leder projektet och har anlitat Brixly (fd Erlandsson Bygg AB ) som byggentreprenör för denna nyproduktion av bostäder.

Byggarbetet utförs måndag – fredag kl 07.00-18:00 enligt arbetsmiljöplanen. Arbeten som medför störningar eller andra olägenheter för omgivningen ska avslutas innan 16.00. Observera att tillfälliga arbeten kan behöva förläggas utanför dessa tider i de fall när det rent tekniskt inte är möjligt att utföra arbetet på annat sätt.

Här är det ovanligt trångt och tight mellan bygget och befintliga hus så vi har stor förståelse för att det är stökigt och bökigt för er som bor runt omkring!

Allmän information om sprängningarna:

Innan vi startade sprängningarna gjorde vi en riskanalys avseende vibrationer som grundar sig på Svensk Standard. Utifrån den riskanalysen har vi utfört förbesiktningar på 7 st radhus, en brandstation och över 200 lägenheter i området. Vi har även 12 st vibrationsmätare monterade i området som mäter vibrationer enligt de riktvärden som är framtagna i riskanalysen. Vid analys av registrerade vibrationsnivåer så ligger vi under de satta riktvärdena på alla vibrationsmätarna.

Vi har full förståelse för att det kan kännas olustigt med sprängningar så nära men det är ingen fara varken för kringboende eller fastigheterna. Vid varje sprängtillfälle har vi även säkerhetsbemanning i området för att ingen obehörig ska vistas i närheten av sprängningen. Preliminärt så planeras sprängningsarbetena att vara klara i slutet på februari.

2020-04-06

Nu på torsdag 9 april kommer det att gjutas en större etapp på Hus-A. Det innebär att det kommer arbetas ganska sent på kvällen med slipning, beräknas vara klart ca 22:00-24:00. Vädret verkar vara med oss, så om allt funkar så kan det bli tidigare.
De två etapperna som vi informerat om tidigare är avklarade och här behövdes inte kvälls- eller nattarbete.

2020-03-18

Tider för gjutningar av bottenplatta garage under hus A och B: 

In- och uttransporter kommer troligtvis tas från Zackrissongatan.

Etapp 1;  Torsdag  26/3 med start 06.45 : Störande arbete såsom transporter, betongpumpar mm kommer fortgå till kl 1700.  Slipning och glättning håller på till ca 24.00.  Bedöms som ej väsnande.

2 Etapp;   Måndag  30/3  med start 06.45 : Störande arbete såsom transporter, betongpumpar mm kommer fortgå till kl 1700.  Slipning och glättning håller på till ca 24.00.  Bedöms som ej väsnande.

Observera att arbetena med slipning och glättning måste ske i direkt följd efter gjutningen. Det är därför som vi behöver hålla på så sent. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt för detta!

Storleken på etapper, väder och vind kan spela in på tiderna!

2020-03-16

Från och med mitten av nästa vecka (v.13) kommer vi börja gjuta betongplattan för garaget under Hus A och B. Arbetet med att gjuta betongplattan kommer innebära långa arbetsdagar då betongen måste stelna och slipas innan den kan lämnas för dagen. Bullrande arbeten, som transporter och gjutning, beräknas pågå fram till kl. 18.00. Efter kl 18.00 utförs enbart slipningen av plattan. Sluttid för slipningen är svår att fastställa då denna beror på hur mycket vi gjuter i taget. Vid stora gjutningar kan arbetet pågå fram till midnatt.

Hur mycket vi gjuter vid varje tillfälle och därmed hur många dagar arbetet pågår beror på vädret. Är det bra väder gjuter vi större yta samma dag, men vid sämre väder mindre yta. Arbetet beräknas pågå under ca 3 veckor med start nästa vecka. Mer detaljerad information om vilka dagar det gäller kommer närmare start då arbetet är väderberoende och måste planeras därefter.

Transporter för gjutningen kommer ske både från Gyllenstensgatan och Zachrissonsgatan.

Under v. 16 kommer den stora kranen monteras på innergården.

Vi förstår att detta är mycket störande och vi gör allt vi kan för att detta ska ske under så begränsad tid som det är möjligt.

2020-02-20

Info angående Gyllenstensgatan samt korsningen Ättehögsgatan/Zachrissongatan. Vi ökar på sopningen från en till två gånger i veckan så länge det är så här regnigt och lerigt och vi samtidigt transporterar mycket jord och sten.

Sprängningarna är nu avslutade.

2020-02-07

Som det ser ut nu så återstår cirka två veckor med sprängningarna. Efter det börjar vi bortforsling av berg, vilket beräknas hålla på till och med vecka 10. Därefter ska ni få lite lugnare tillvaro, då kommer ”bara” det vanliga byggarbetet pågå.

Vi har fått veta att det ramlar ner saker från hyllor hos en del av er som bor nära. Tyvärr är det inte helt ovanligt. Vi vill dock poängtera att vi ligger under riktvärdena på samtliga vibrationsmätare. Läs gärna den allmänna informationen om sprängningar här ovan.

2020-01-29

Info angående Gyllenstensgatan: Denna gata sopas varje fredag eftermiddag. Vi sopar även i korsningen Ättehögsgatan/Zachrissongatan.

2020-01-24

Hus C+D vid Ättehögsgatan

 • Januari-februari: Mindre sprängningar kommer att pågå under januari och februari.
 • Februari: Byggnation av husen påbörjad. Nu monteras stommen på hus C och hus D.

 

Hus A+B vid Gyllenstensgatan nedanför brandstationen

 • Januari-februari: Sprängningar kommer att pågå i omgångar och däremellan bortforsling av berg. Detta beräknas pågå mellan v 3-11. En kran monteras upp.
 • Februari: Sprängningar fortgår. Betongarbeten påbörjas.
  Vecka 5: pålningen startar på innergård för hus A och B. Beräknas pågå ca 3 veckor.
 • Mars: Förbereda markytan för husen (v9-12). Pålning (v9-13). Pålningen kommer liksom sprängningarna att medföra en hel del oljud.
 • April: En tornkran monteras upp (v14-15)

Läs mer om bostadsprojektet Brf Ättekroken >>

Lansmansgarden 05 71x47cm 240ppi RGB Emma Klara Sandberg 190109
Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan, Björkekärr

Byggstart för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan

Är du närboende och vill få information om byggarbetena vid Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan? Då är du välkommen till våra träffar ”öppet hus”, som vi byggaktörer kommer att ha vid ett par tillfällen under våren 2020.

Nästa möte är under våren. Vi återkommer med datum, som vi publicerar på denna sidan . 

Detaljplanen vann laga kraft 2019-06-24. Vilken innebär att ca 260 nya bostäder och en skola för årskurserna F-9 kommer att byggas i området vid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan intill Härlanda tjärn.

Vi är flera byggaktörer som kommer att arbeta parallellt. Denna plan ingår i BoStad2021, ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och  byggaktörerna. I detta projekt så bygger Egnahemsbolaget ca 30 bostadsrättslägenheter.

Välkommen till våra öppet hus. På plats finns representanter från:

 • Fastighetskontoret
 • Trafikkontoret
 • Lokalförvaltningen
 • Framtiden Byggutveckling
 • Bostadsbolaget
 • Egnahemsbolaget

 

2020-01-22 Bygginformation
Nedan tidplan avser Egnahemsbolagets ca 30 bostadsrättslägenheter.

 • 2020, januari: Trafikkontoret påbörjar ledningsarbeten.
 • 2020,kvartal 3: Preliminär byggstart av bostadsrätterna vid Robertshöjdsgatan.
 • Slutet 2021: Preliminär inflyttning

 

Läs mer om bostadsprojektet för bostadsrätterna vid Robertshöjdsgatan >>

Fjällbo Park

I Fjällbo Park bygger vi ca 90 bostadsrättslägenheter. Egnahemsbolaget leder projektet och har anlitat Vestia som byggentreprenör för denna nyproduktion av bostäder. HTE produktion utför markarbeten, det är de som pågår just nu. Även Familjebostäder bygger i området. På bilden kan du se var våra respektive Familjebostäders hus kommer stå.

2020-04-03:

Nästa vecka (påskveckan) kommer vi:

 • Påbörja omläggningen av inkommande färskvatten, spillvatten och dagvatten i Fjällbo Park. Vi skall byta hela det befintliga systemet.
 • Vi kommer helt att spärra av infarten från Sysslomansgatan till Fjällbo park. Skolan är informerad om gångvägen för barnen.
 • Vi kommer lasta ut jord.
 • Vi kommer dra kanalisation åt GENAB.

2020-03-16

Denna vecka kommer vi:

Återfylla runt fördröjningsmagasinen som nu är nedlagda.

Börja lägga ner rören i schakten bakom Fjällbo Park 14-16

Måla upp nya övergångsställen då vi bytt sida för barnen då de går till Bamba.

Den nya transformatorstationen sätts på plats den 17:e mars. Vi färdigställer då marken och dränering runt den.

Vi kommer fortsätta bygga den ena halvan av ”huvudstråket” eller vägen där den byter från Sysslomansgatan till Fjällbo Park.

Lägga ner kanalisationen år Göteborgs Energi i vägen vi renoverar.

Hämta och lämna-fållan kommer komma upp under veckan då det avspärrningsmaterialet vi beställt var restnoterat men levereras under kommande vecka.

2020-03-06

Nästa vecka kommer vi att:

Obs!! Flytta fållan för eleverna som ska till bamba till andra sidan av gatan.

Fortsätta lägga ner rör för områdets nya el längs med ”huvudgatan”.

Grundlägga för den nya transformatorstationen uppe i områdets nordöstra hörn.

Anlägga ”depån” för hämta/lämna utanför dagiset.

Lägga rör och fördröjningsmagasin vid Fjällbo Park 14-16

2020-02-28

Nästa vecka kommer vi att:

Fortsätta med rörarbetena bakom Fjällbo Park 14-16

Fortsätta med vägen i den nordöstra delen av Fjällbo Park.

Vi kommer lägga asfalt framför dagiset och entréerna där vi byggt om vägen.

Skapa en hämta/lämna-depå vid dagiset direkt då asfalten är lagd.

2020-02-14

Nästa vecka kommer vi:

Börja med rörarbetena bakom Fjällbo Park 14-16

Vi kommer också gå in i en ny fas där vi börjar renoveringen av vägen upp förbi barnbespisningen mot villorna. Fjällbo Park skall få ett nytt elnät och en del i det är att en strömomvandlare kommer anläggas och till den skall det matas ström som kommer nerifrån Sysslomansgatan.

Nästa vecka kommer vi att ta den första etappen av vägen som är ovanför skolbespisningen. Vi kommer spärra av vårt arbetsområde och dela in arbetet i etapper. Vi kommer göra halva vägen i stöten så att trafiken kan fortsätta. Vi kommer inte jobba nere vid skolbespisningen i det här skedet.

Arbetstid nästa vecka är 07:00-17:00

2020-02-07

Nästa vecka kommer vi:

 • Slutföra fördröjningsmagasinen bakom Fjällbo Park 6-8
 • Ta bort gungan på lekplatsen
 • Börja med rördragningen bakom Fjällbo Park 10-14

 

2020-01-24

Nästa vecka kommer vi att:

 • Fortsätta lägga rör bakom Fjällbo Park 6-8
 • Bredda vägar, göra mötesplatser och gångbanor på vägen norr om parken som leder till dagiset.
 • Göra en hämta/lämnaplats framför dagiset.

2020-01-17

Under kommande vecka påbörjar vi inga ”nya” arbeten. Vi är mestadels bakom Fjällbo Park 6-8 och arbetar med rör.  Vårt arbetsområde är inhägnat. Vi har satt upp vibrationsmätare på Fjällbo Park 6-8. I övrigt gäller samma som förra veckan.

2020-01-10

 • Påbörja läggningen av VA-stråket. Vi börjar i servisen på den djupaste punkten och jobbar oss sedan norrut. Etapp 1 är fram till ungefär där vägen kommer vid Fjällbo Park 6-8:s norra gavel. Vi har hägnat in den etappen.
 • Vi kommer bredda vägen längs den nordvästra änden där vi tidigare lagt ny asfalt. Detta görs för at få mer plats åt gående då det kommer transporter
 • Vi kommer snygga till alla slänter mot dagiset och mot ekarna i den norra änden så det ser snyggt ut tills bygget startar.
 • Vi kommer flytta materialet vi har framför dagiset till vårt nya arbetsområde och städa upp det området.
 • Asfaltsfirman fick tyvärr slut på asfaltsmassa och kunde inte få någon ny innan detta året då asfaltsverken stängde. Vi ska lägga den sista remsan som aldrig blev klar.