• Hem / Information om personuppgiftsbehandling

Integritetspolicy – Skydd och behandling av personuppgifter hos Egnahemsbolaget

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Namn, personnummer eller e-postadresser är exempel på personuppgifter. Men även bilder eller ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. IP-nummer är också personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, exempelvis att man samlar in, registrerar, strukturerar, lagrar, överför eller raderar en sådan uppgift.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar och med stöd av vilken laglig grund vi gör det. Hur länge vi sparar personuppgifterna och när de gallras anges i avtal och i vår dokumenthanteringsplan.

Bevakare, intressent och kund

 • Du lämnar personuppgifter till oss i samband med att du:
  – anmäler bevakning av kommande bostadsprojekt
  – anmäler intresse för att få en köplats för att eventuellt köpa en bostad i våra kommande bostadsprojekt
  – i samband med att ett köpeavtal ingås och du blir kund
 • Bevakare och intressenter: Personuppgifter lämnas av bevakare och intressenter själva på Egnahemsbolagets hemsida www.egnahemsbolaget.se i samband med anmälan av bevakning och/eller intresseanmälan.
  Personuppgifter som lämnas är: förnamn, efternamn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Kund: Utöver ovanstående personuppgifter efterfrågas personnummer för att kunna göra en kreditupplysning. Personnummer lämnas till säljare och när det behövs till bostadsrättsekonom på Egnahemsbolaget. En kreditupplysning görs för att säkerställa att betalning kan göras och att vi kan ingå avtal med dig.Laglig grund*: Vi behandlar personuppgifterna med avtal, samtycke** och intresseavvägning*** som laglig grund för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtal, men även för att kunna fullgöra lagstadgade skyldigheter så som exempelvis bokföringslagen.
  * Laglig grund för behandlingen är ett berättigat intresse.
  ** Samtycke lämnas av intressent/bevakare på hemsidan i samband med att intresseanmälan eller bevakning registreras. Samtycke innebär ett godkännande att vi får behandla dina personuppgifter.
  *** Intresseavvägning avvänds som laglig grund exempelvis för utskick av enkäter och informationsutskick.

 

Leverantörer eller affärspartner

Tillhandahållande av avtal

 • Vi behandlar personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern.
  Laglig grund för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Har du enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig.
  Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

 

Webbplatsbesökare

 • När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis ip-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Det gör vi i syfte att sammanställa statistik över användandet av vår webbplats och i marknadsföringssyfte.
  Laglig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur vår webbplats används. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.
 • För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner.
  Laglig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats.
  Webbloggarna raderas efter 30 dagar.
 • Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i den här texten. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i vår information om användning av cookies.

 

Rättsliga anspråk

 • Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig i samband med handläggning av rättsliga anspråk, som du, personligen eller för ett företag, riktar mot oss. Behandlingen sker då i syfte att utreda och ta ställning till ditt krav. Omvänt kan personuppgifter behandlas i syfte att handlägga rättsliga anspråk som vi kan ha på en person eller ett företag.
  Laglig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
  Vi sparar personuppgifter som behandlas i samband med detta ändamål så länge det aktuellt i det enskilda fallet.

 

Säkerhet och skydd för våra medarbetare

 • Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att förhindra missbruk av våra tjänster, för att upptäcka och förhindra bedrägerier och liknande.
  Laglig grund för denna behandling är fullgörande av avtal, vårt berättigade intresse att skydda våra medarbetare och att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå, samt att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
  Personuppgifter som används för dessa ändamål sparas så länge det är aktuellt i det enskilda fallet.
 • Vi spelar in telefonsamtal som utgör hot eller trakasserier i syfte att skydda våra medarbetare och anmäla lagöverträdelser till ansvariga myndigheter.
  Laglig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse att skydda våra medarbetare, att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå samt att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
  Vi sparar personuppgifter som behandlas i samband med detta ändamål så länge det aktuellt i det enskilda fallet.

 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Regler om hur länge vi sparar dokument regleras i vår dokumenthanteringsplan som utfärdas med stöd av arkivlagen.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster anlitar vi olika leverantörer. De behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en leverantör eller till olika myndigheter.

Egnahemsbolaget är ett kommunalt bolag och omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att lämna ut handlingar. Det innebär också att e-post och andra handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa fall komma att överföras till och behandlas av leverantör eller underleverantör i tredje land. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert sker överföring endast till länder som enligt beslut från EU-kommissionen anses ha adekvat skyddsnivå. Alternativt grundar sig överföring alltid på standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt att kostnadsfritt 1 gång per år få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Observera att vi bara lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

För begäran av registerutdrag, skicka din förfrågan till:
egnahemsbolaget@egnahemsboalget.se

Du är välkommen att kontakta oss på 031-707 70 00 eller till egnahemsbolaget@egnahemsboalget.se, om du:

 • har frågor om hur vi behandlar personuppgifter
 • vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter
 • vill rätta felaktiga uppgifter
 • har invändningar mot behandlingen av personuppgifter
 • vill få dina uppgifter raderade

Du har också rätt att vända dig direkt till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Mer information om dina rättigheter finns på Datainspektionens webbplats.

Ändringar i den här informationstexten

Om den här texten uppdateras meddelar vi det på vår webbplats. Där sparar vi även tidigare versioner i av texten via särskild länk.

Kontakt

Vi har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring den här texten, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du utövar dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Namn: Nina Havner, Göteborgs Stad Intraservice
E-post: nina.havner@intraservice.goteborg.se
Telefonnummer: 031-368 65 69