Information om personuppgiftsbehandling

Skydd och behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. På Göteborgs Egnahems AB (Egnahemsbolaget) värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Här förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

För att kunna erbjuda våra tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi i flera fall behandla dina personuppgifter. Självklart gör vi det enligt gällande lagstiftning och med största möjliga hänsyn till din personliga integritet.

Informationen i detta dokument gäller för dig i egenskap av:

 • Intressent för våra bostadsprojekt
 • Bevakare på icke annonserade bostadsprojekt
 • Kund
 • Leverantör eller affärspartner
 • Webbplatsbesökare

Vem är personuppgiftsansvarig?

Göteborgs Egnahems AB, org. nr 556095-3829, med adress Sankt Jörgens Väg 2, 422 49 Hisings Backa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Kontakt

Om du har några frågor kring den här texten eller behandlingen av dina personuppgifter eller hur du utövar dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Namn: Nina Havner, Göteborgs Stad Intraservice
Email: dso@intraservice.goteborg.se

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Namn, personnummer eller e-postadresser är exempel på personuppgifter. Men även bilder eller ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. IP-nummer är också personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, exempelvis att man samlar in, registrerar, strukturerar, lagrar, överför eller raderar en sådan uppgift.


Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar och med stöd av vilken laglig grund* vi gör det. Hur länge vi sparar personuppgifterna och när de gallras anges i avtal och i vår dokumenthanteringsplan.

* Laglig grund för behandlingen är ett berättigat intresse.

 

Bevakare, intressent och kund

 

 • Du lämnar personuppgifter till oss i samband med att du:
  • anmäler bevakning av kommande bostadsprojekt
  • anmäler intresse för att få en köplats för att eventuellt köpa en bostad i våra kommande bostadsprojekt
  • i samband med att ett köpeavtal ingås och du blir kund
 • Bevakare och intressent: Personuppgifter lämnas av bevakare och intressenter själva på Egnahemsbolagets webbsida www.egnahemsbolaget.se i samband med anmälan av bevakning och/eller intresseanmälan.
  Personuppgifter som lämnas är: förnamn, efternamn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Kund: Utöver ovanstående personuppgifter efterfrågas personnummer för att kunna göra en kreditupplysning. Personnummer lämnas till säljare och när det behövs till bostadsrättsekonom på Egnahemsbolaget. En kreditupplysning görs för att säkerställa att betalning kan göras och att vi kan ingå avtal med dig.

 

Laglig grund för behandlingen är avtal, samtycke** och intresseavvägning*** för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtal, men även för att kunna fullgöra lagstadgade skyldigheter så som exempelvis bokföringslagen.

 

** Samtycke lämnas av intressent/bevakare på webbsidan i samband med att intresseanmälan eller bevakning registreras. Samtycke innebär ett godkännande att vi får behandla dina personuppgifter för exempelvis nyhetsbrev.

*** Intresseavvägning avvänds som laglig grund exempelvis för utskick av enkäter och informationsutskick.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är bevakare, intressent och kund hos oss. Efter att du köpt en bostad av oss bevarar vi dina personuppgifter så länge garantitid gäller.

 

Leverantörer eller affärspartner

 

 • Vi behandlar personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifter vi behandlar är exempelvis förnamn, efternamn, e-postadress, postadress till företaget och telefonnummer.

Laglig grund för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Har du enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig.

Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

 

Övriga personer som kan komma i kontakt med oss

 • Du kan komma att lämna dina personuppgifter om du söker anställning hos oss eller besöker vårt kontor. När du besöker oss behandlar vi ditt för- och efternamn i en besöksliggare. Vi sparar dina personuppgifter under rekryteringstiden, vilket brukar vara 30 dagar. När det gäller besöksliggaren så rensas den dagligen.
 • Laglig grund för behandlingen är i dessa fall berättigat intresse och för besöksliggare av säkerhetsskäl.

 

 • Dina personuppgifter kan även lämnas till oss av någon som är anställd hos oss för att du är anhörig till personen. Behandling av dessa kontaktuppgifter är nödvändig för att vi ska veta vem vi ska kontakta om någon av våra anställda råkar ut för olycka eller sjukdom.
 • Laglig grund för behandlingen är då ett berättigat intresse.

 

Webbplatsbesökare

 • När du besöker vår webbsida samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis IP-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Det gör vi i syfte att sammanställa statistik över användandet av vår webbplats och i marknadsföringssyfte.

Laglig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur vår webbplats används. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

 • För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner.

Laglig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats.

Webbloggarna raderas efter 30 dagar.

Rättsliga anspråk

 

 • Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig i samband med handläggning av rättsliga anspråk, som du, personligen eller för ett företag, riktar mot oss. Behandlingen sker då i syfte att utreda och ta ställning till ditt krav. Omvänt kan personuppgifter behandlas i syfte att handlägga rättsliga anspråk som vi kan ha på en person eller ett företag.

Laglig grund för denna behandling är vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vi sparar personuppgifter som behandlas i samband med detta ändamål så länge det aktuellt i det enskilda fallet.

Säkerhet och skydd för våra medarbetare

 • Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att förhindra missbruk av våra tjänster, för att upptäcka och förhindra bedrägerier och liknande.

Laglig grund för denna behandling är fullgörande av avtal, vårt berättigade intresse att skydda våra medarbetare och att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå, samt att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Personuppgifter som används för dessa ändamål sparas så länge det är aktuellt i det enskilda fallet.

 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Regler om hur länge vi sparar dokument regleras i vår dokumenthanteringsplan som utfärdas med stöd av arkivlagen.

 

Vem delar ni mina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster anlitar vi olika leverantörer. De behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en leverantör eller till olika myndigheter.

Egnahemsbolaget är ett kommunalt bolag och omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att lämna ut handlingar. Det innebär också att e-post och andra handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES.

 

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Observera att vi bara lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

För begäran av registerutdrag, skicka din förfrågan till:
egnahemsbolaget@egnahemsboalget.se

Du är välkommen att kontakta oss på 031-707 70 00 eller till egnahemsbolaget@egnahemsboalget.se, om du:

 • har frågor om hur vi behandlar personuppgifter
 • vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter
 • vill rätta felaktiga uppgifter
 • har invändningar mot behandlingen av personuppgifter
 • vill få dina uppgifter raderade

 

Du har också rätt att vända dig direkt till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Mer information om dina rättigheter finns på www.datainspektionen.se

 

Ändringar i den här informationstexten

Om den här texten uppdateras meddelar vi det på vår webbplats. Där sparar vi även tidigare versioner av texten via särskild länk.

 

Det här dokumentet uppdaterades senast 2018-09-26

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×